Úvodní strana

(ďalej ako „spotrebiteľ či kupujúci“)

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Obchodná firma alebo meno a priezvisko dodávateľa: PROFIDIET, s.r.o. zastúpená PharmDr. Monikou Kyselicovou
Identifikačné číslo dodávateľa (IČO) 35 969 628
Sídlo dodávateľa / adresa firmy Znievska 16, 851 06 Bratislava 5
Kontaktné údaje dodávateľa
Doručovacia adresa - sídlo skladu: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
Telefón +421 2 3810 3455, 0917 953 818
E-mail info@profidiet.sk
Dodávateľ zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č.38705/B

 

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia.
 • Dodávateľ má v takomto prípade právo na náhradu reálne vynaložených nákladov, spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom nepoškodenom obale.
 • V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako v neporušenom stave, je spotrebiteľ povinný nahradiť dodávateľovi všetku spôsobenú škodu. Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený zarátať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Informácie o záručnej lehote a reklamačné podmienky

 • Záručná doba je platná od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 • Záručná doba je stanovená výrobcom a je uvedená na obaloch.
 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe chyba, má spotrebiteľ právo túto chybu reklamovať.
 • Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou , je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia.
 • Spotrebiteľ má právo uplatniť si reklamáciu u dodávateľa.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 • Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom kupujúcich ich osobné údaje a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie a to výhradne v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
 • Kupujúci odoslaním objednávky prejavuje svoj súhlas, že ho dodávateľ môže e-mailom a telefonicky informovať o novinkách, ponukách , inzercii a ponúkať mu účasť v anketách a prieskumoch trhu.
 • Informácie o kupujúcich, sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenkej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 Zb.v znení neskorších dodatkov a predpisov.
 • Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jej písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 • Osobné údaje kupujúcich , dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe okrem zmluvného dopravcu, na zaistenie doručeného tovaru, či spoločnostiam zaisťujúce marketing pre dodávateľa.
 • Kupujúci ma právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužití.
 • Svoj nesúhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov, môže kupujúci kedykoľvek odvolať.
© 2017 DIETALEGRE® – bílkovinná dieta pro zdravé hubnutí
webdesign: Crespo, s.r.o.